O akademii

O Liberální akademii

Liberální akademie byla založena v roce 2017 zastánci liberální ekonomie a klasického liberalismu doc. Ing. Miroslavem Ševčíkem, CSc., doc. PhDr. Jánem Pavlíkem a Ing. Miroslavem Maňáskem.

Liberální akademie byla založena jako samosprávný, dobrovolný a nezávislý svazek osob spojených a sdružených za účelem naplnění stejného zájmu, a to navázání na myšlenky klasického liberalismu a další rozvíjení těchto myšlenek, a to s plným respektem k principům, na nichž je Liberální akademie postavena.

Principy Liberální akademie

Činnost Liberální akademie je založena na následujících principech:

 • svoboda
 • utilitární autonomie
 • nezcizitelnost práva
 • soukromé vlastnictví
 • laissez-faire, laissez-passer
 • panství práva

Činnost Liberální akademie

Uspokojování a ochrany svých zájmů, účelů a cílů dosahuje Liberální akademie prostřednictvím zejména těchto činností:

 • vzdělávání, realizace vědeckých projektů a vlastní výzkum v oblasti ekonomie
 • pořádání seminářů, přednášek, diskusních fór a konferencí
 • organizování kampaní a petičních aktivit
 • praktická spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni
 • vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů
 • poradenské a konzultační činnosti

Lidé

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. je zakladatelem a předsedou Liberální akademie, přičemž patří k uznávaným a veřejně známým českým ekonomům a představitelům a propagátorům liberální ekonomie. V současně době je děkanem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, kde rovněž působí jako vysokoškolský pedagog.

Doc. PhDr. Ján Pavlík

Doc. PhDr. Ján Pavlík

Doc. PhDr. Ján Pavlík je zakladatelem Liberální akademie a významným českým filozofem zaměřeným mimo jiné na metodologii ekonomických věd. Je autorem řady odborných publikací, a to i cizojazyčných a v té souvislosti i držitelem několika ocenění za svou publikační činnost. V současné době je vedoucím Katedry filozofie na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Ing. Miroslav Maňásek

Ing. Miroslav Maňásek je zakladatelem Liberální akademie.

Členství

Jak se stát členem Liberální akademie?

Členem Liberální akademie může být fyzická osoba, která je starší 18 let a je plně svéprávná.

Máte-li zájem stát se členem Liberální akademie, je potřeba nejprve vyplnit žádost o členství, která se nachází pod odkazem níže, a tuto zaslat na adresu Liberální akademie. Členství v Liberální akademii pak vzniká přijetím za člena, o němž rozhoduje předseda Liberální akademie.

Stáhnout žádost o členství

Vzdělávání

Plánované vzdělávací akce

Zde naleznete seznam plánovaných seminářů, přednášek, diskuzních fór, konferencí a jiných obdobných akcí.

Ke stažení

Vědecké projekty a výzkum

Probíhající vědecké projekty a výzkum

Pod záštitou Liberální akademie v současné době probíhají tyto vědecké projekty a vlastní výzkum:

V současné době jsou veškeré projekty ve fázi příprav, přičemž členové Liberální akademie budou včas informováni o možnostech účasti na těchto projektech.